Naar inhoud
Stevig Header Actueel

C.O.T. voorkomt crisisplaatsingen verstandelijke gehandicaptenzorg

Breng de cliënt niet naar een crisisplek, maar breng crisisondersteuning naar de cliënt. Dat is de gedachte achter het Crisis- en Ondersteuningsteam (C.O.T.), dat de zorgorganisaties Stevig/Dichterbij, 's Heeren Loo en Pluryn in de regio Nijmegen e.o. en Land van Cuijk hebben opgericht.

Doel van het C.O.T. is het terugdringen van het aantal crisisplaatsingen. Dat is nodig, omdat het aantal crisisplaatsingen toeneemt en er een tekort aan beschikbare plekken dreigt. Daarnaast kan opname op een crisisplek voor een traumatische ervaring zorgen bij de cliënt, zijn familie, begeleiders en andere betrokkenen. Ook daarom is het voorkomen ervan dus beter.

Multiproblematiek

Het Crisis- en Ondersteuningsteam bestaat uit een team van experts van de deelnemende zorgaanbieders. Zij richten zich op mensen met een verstandelijke beperking, die thuis of bij een zorginstelling wonen. Veel cliënten kampen met multiproblematiek en hebben naast een verstandelijke beperking ook psychiatrische problematiek en/of een verslaving. Door verschillende oorzaken kunnen zij in een crisissituatie terechtkomen. De reguliere zorg is vaak niet toegerust op een dergelijke situatie. Zonder het C.O.T. is opname van de cliënt op een crisisplek in veel gevallen de enige oplossing.

Advies en coaching

Het C.O.T. kan het bestaande zorgteam ondersteunen en zo de opname voorkomen. De experts nemen de zorg voor de cliënt niet over, maar leveren wel advies, lopen boventallig mee tijdens diensten, zorgen voor coaching van begeleiders, teams en management en leveren scholing. Desgewenst zorgt het C.O.T. voor aanvullende diagnostiek. Met als resultaat dat de cliënt in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Het C.O.T. kan daarnaast ook hulp bieden bij terugkeer van een cliënt uit een crisisplaatsing en is inzetbaar om de duur van een crisisplaatsing te verkorten.

Crisisregisseur als spil

Spil in de aanpak van het C.O.T. is de crisisregisseur, die aanvragen behandelt en daarna snel actie onderneemt. Binnen 2 dagen na aanmelding neemt de crisisregisseur van het C.O.T. contact op met de aanmelder en wordt gestart met een plan van aanpak. Het C.O.T.-team bestaat verder uit begeleiders met kennis van verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en GGZ, een GZ-psycholoog of gedragswetenschapper, een psychiater en een leidinggevende. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op verschillende andere specialisten uit de deelnemende organisaties.

Waardevol instrument

Oprichting van het C.O.T. komt voort uit het programma 'Volwaardig leven’ van het ministerie van VWS. Alle regio's beschikken binnenkort over een C.O.T. Ook de zorgkantoren signaleren een toename van complexe zorgvragen binnen de gehandicaptensector. Zij zien het C.O.T. als een waardevol instrument om zowel crisis als overplaatsing te voorkomen, maar ook om zorgteams structureel te versterken en van expertise te voorzien.

Het C.O.T. in de praktijk

Op een woongroep van zeven bewoners met een ernstig verstandelijke beperking ontstaat bij één van de bewoners onrust, eisend en agressief gedrag naar medebewoners en begeleiding. Het team vraagt in overleg met de ouders om een crisisplaatsing.

Het C.O.T. komt in beeld om eerst een advies te geven. Een coach van het C.O.T. loopt mee met een dag- en avonddienst en geeft de volgende adviezen:

Verbeter de communicatie met de bewoner en ondersteun de bewoner in een andere  benadering van medebewoners en begeleiding.

    Pak de structurele daginvulling voor de bewoner weer op zoals die eerder was afgesproken.

    Ontwikkel een eenduidige begeleidingsstijl met behulp van coaching on the job.

    Het team gaat met de adviezen aan de slag, met als resultaat dat de crisisplaatsing wordt  voorkomen.